Username : Password :
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน www.nanoilocal.com
 
หน้าแรก
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์เทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ผลงานเทศบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต
แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนชุมชน
ติดต่อ-สอบถาม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองวิชาการและงานแผน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 1

พัฒนาเมืองน่าอยู่ มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

พันธกิจที่ 2

ส่งเสริมการศึกษาตามปรัชญา “การศึกษาตลอดชีวิต” เชิดชูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สืบสานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน

พันธกิจที่ 3

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ สามารถดำรงตนอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข

พันธกิจที่ 4

ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างอาชีพ มีรายได้ ตามศักยภาพของแต่ละชุมชน ดำรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่

พันธกิจที่ 5

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายอุปถัมภ์ ไชยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
นายอดุลย์ นุแปงถา
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว อ.นาน้อย