Username : Password :
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน www.nanoilocal.com
 
หน้าแรก
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์เทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ผลงานเทศบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต
แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนชุมชน
ติดต่อ-สอบถาม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองวิชาการและงานแผน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

ผลงานของเทศบาลตำบลนาน้อย

ปี ๒๕๕๔
-ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น การส่งเสริมความ ปลอดภัยสำหรับเด็กจังหวัดน่านประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
กล่องข้อความ: ภาพนิ่ง  โล่ประกาศศูนย์พลังแผ่นดิน
-ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๔ ใน ๖ สมรรถนะ ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง สมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายจากชุมชน
กล่องข้อความ: ภาพนิ่ง  รางวัลศูนย์ยอดเยี่ยม
               

ปี ๒๕๕๒
-รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด ของกระทรวงสาธารณสุข
กล่องข้อความ: ภาพนิ่ง  ศูนย์ดีเด่น ความปลอดภัย
-ได้รับเชิดชูเกียรติด้านส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๒ ตามโครงการหน่วยงานธำรงสืบสานประเพณี สงกรานต์ จังหวัดน่าน
กล่องข้อความ: ภาพนิ่ง  เมืองน่าอยู่   ด้านผลสัมฤทธิ์
-ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมสนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ในกิจกรรมด้านพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ของกระทรวงวัฒนธรรม
กล่องข้อความ: ภาพนิ่ง  อปท.ดีเด่นสายใยชุมชน
-ผ่านเกณฑ์การประเมิน “เมืองน่าอยู่ ด้านผลสัมฤทธิ์ระดับ ๓” ตามโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ของกระทรวงสาธารณสุข
กล่องข้อความ: ภาพนิ่ง  ประเพณีสงกรานต์
 

ปี ๒๕๕๑
-รางวัลที่ ๒ ระดับจังหวัด ประเภทตลาดขนาดกลาง ในโครงการตลาดดีมีมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กล่องข้อความ: ภาพนิ่ง  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๔ ใน ๖

ปี ๒๕๔๗
-ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้เป็นเทศบาลน่าอยู่ด้านสุขภาพ
กล่องข้อความ: ภาพนิ่ง  โล่เทศบาลน่าอยู่
-ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดที่ได้ระดมพลังแผ่นดินในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างดี ยิ่งจนประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล
กล่องข้อความ: ภาพนิ่ง  โล่ประกาศศูนย์พลังแผ่นดิน
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายอุปถัมภ์ ไชยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
นายอดุลย์ นุแปงถา
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว อ.นาน้อย