Username : Password :
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน www.nanoilocal.com
 
หน้าแรก
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์เทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ผลงานเทศบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต
แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนชุมชน
ติดต่อ-สอบถาม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองวิชาการและงานแผน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 


พื้นที่เขตเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาน้อย

ข้อมูลทั่วไป
       เทศบาลตำบลนาน้อย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 75 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2499 โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาน้อยตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลนาน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งใน 7 ตำบล ของอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตั้งอยู่เลขที่ 392 หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากที่ว่าการอำเภอ    นาน้อยประมาณ 300 เมตร และห่างจากที่ว่าการศาลากลางจังหวัดน่านประมาณ  ๓๘  กิโลเมตร
        อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
                เทศบาลตำบลนาน้อย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,562.50 ไร่
                มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในอำเภอนาน้อย ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลศรีษะเกษ  อ.นาน้อย  จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงของ  อ.นาน้อย จ.น่าน
ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อย  อ.นาน้อย    จ.น่าน

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งเทศบาลตำบลนาน้อย  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนาน้อย เป็นที่ราบ ใช้เป็นที่ตั้งชุมชน ร้านค้า และ
พื้นที่เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำน้ำแหง
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู

  1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 37 – 40 องศาเซลเซียส
  2. ฤดูฝน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส
  3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส

เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาน้อย มี  4  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านนาราบ
2 บ้านดอนไชย
3 บ้านนาหลวง
4 บ้านนาน้อย

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางการคมนาคมขนส่ง
        การคมนาคมภายในเทศบาลตำบลนาน้อย มีถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างสะดวกมีการบริการรถโดยสารประจำทางสายเวียงสา - นาหมื่น ซึ่งวิ่งผ่านอำเภอนาน้อยตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1026 สายนาน้อย – นาหมื่น โดยมีจุดหยุดพักรับผู้โดยสารที่ศาลาหน้าที่ว่าการอำเภอนาน้อย  นอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1083 สามารถเดินทางจากอำเภอนาน้อย ไปยังอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และทางหลวง (รพช.) เชื่อมต่อระหว่างบ้านนาราบ – สันทะ ระยะทาง 20 กิโลเมตร

แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายอุปถัมภ์ ไชยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
นายอดุลย์ นุแปงถา
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว อ.นาน้อย