Username : Password :
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน www.nanoilocal.com
 
หน้าแรก
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์เทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ผลงานเทศบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต
แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนชุมชน
ติดต่อ-สอบถาม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองวิชาการและงานแผน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
หนูน้อยเกมส? (8 มี.ค. 62)
กองทุนหลักประกันสุขภาพโครงการการจัดทำแลงเรียนรู้ต้นแบบการผลิดผักปลอดสารพิษ (7 มี.ค. 62)
ผักปลอดสารพิษตามโครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ (7 มี.ค. 62)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (3 ม.ค. 62)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนาน้อย (2 ม.ค. 62)
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ถนนนาราบ-สันทะ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย (2 ม.ค. 62)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว​ ภัยแล้ง​ วาตภัย​ อัคคีภัย​ ไฟป่าและหมอกควัน​ และอุบัติเหตุทางถนน (2 ม.ค. 62)
กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนและรางระบายน้ำ เทศบาลตำบลนาน้อย ในวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 (19 ธ.ค. 61)
กระซิบรักใต้ฝนดาวตก"และ"อบจ.น่าน เปิดฟ้าตามหาดาว@นาน้อย ขึ้น ระหว่างวันที่14-15 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลนาน้อย (17 ธ.ค. 61)
กิจกรรมโครงการ กระซิบรักใต้ฝนดาวตกกระซิบรักใต้ฝนดาวตก"และ"อบจ.น่าน เปิดฟ้าตามหาดาว@นาน้อย ขึ้น ระหว่างวันที่14-15 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลนาน้อย (17 ธ.ค. 61)
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วย หัวใจ" " ถนนสวย คลองสวย ด้วย เทศบาลตำบลนาน้อย" (11 ธ.ค. 61)
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ (6 ธ.ค. 61)
โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” “ถนนสวย คลองสวย ด้วย จิตอาสา เทศบาลตำบลนาน้อย” (3 ธ.ค. 61)
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนบ้านนาหลวง กรณีได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย (3 ธ.ค. 61)
ร่วมทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา (3 ธ.ค. 61)
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (3 ธ.ค. 61)
ร่วมกิจกรรมตานก๋วยสลากโรงเรียนนาน้อย (3 ธ.ค. 61)
กิจกรรมตานก๋วยสลากโรงเรียนบ้านนาราบ (3 ธ.ค. 61)
โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการผลิตผักปลอดสารพิษในโรงเรียนและชุมชน (3 ธ.ค. 61)
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 (22 ต.ค. 61)
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ (16 ต.ค. 61)
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (10 ต.ค. 61)
เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด (8 ต.ค. 61)
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ  (19 ม.ค. 60)
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559 (11 ม.ค. 59)
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 11 (5 ม.ค. 59)
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (5 ม.ค. 59)
การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำและพิจารณาเห็นชอบแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (5 ม.ค. 59)
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (28 ธ.ค. 58)
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย (15 ธ.ค. 57)
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาน้อย (15 ธ.ค. 57)

 

แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายอุปถัมภ์ ไชยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
นายอดุลย์ นุแปงถา
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว อ.นาน้อย