Username : Password :
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน www.nanoilocal.com
 
หน้าแรก
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์เทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ผลงานเทศบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต
แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนชุมชน
ติดต่อ-สอบถาม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองวิชาการและงานแผน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

หัวข้อ วันที่ เจ้าของกระทู้
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรกำลังพนักงาน 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561) 1 พ.ค. 61 ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 ธ.ค. 60 ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ศักยภาพชุมชนบ้านนาราบ 9 เม.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณข้างบ้านนายประสิทธิ ณราช ถึงหน้าบ้านนายวิชาญ พลธนะ) หมู่ 3 ตำบลนานน้อย 22 ก.พ. 61 ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูนาดง (บริเวณนานายน้อย เสนนะ) หมู่ 1 ตำบลนาน้อย 7 ม.ค. 61 ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ต่อจาก คสล.เดิมถึงบริเวณบ้านนายนพดล พลโยธา) หมู่ 2 ตำบลนาน้อย 7 ม.ค. 61 ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนาเบี้ย) หมู่ 1 ตำบลนาน้อย 7 ม.ค. 61 ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู นาทุ่งร่องเงือก 7 ม.ค. 61 ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางริน คสล.และรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณบ้านนางบุษบา เวฬุริยะพงศ์ หมู่ 1 7 ม.ค. 61 ผู้ดูแลระบบ
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย 7 ธ.ค. 61 ผู้ดูแลระบบ
กระซิบรักใต้ฝนดาวตก 3 ธ.ค. 61 ผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม 20 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561 19 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลการให้บริการ 19 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ
การเปิดโอการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ 14 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ
รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561(รอบ 12 เดือน) 14 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ
รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561(รอบ 6 เดือน) 14 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ
สรุปรายงานข้อร้องเรียนการทุจริต 14 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 14 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล 14 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ

  หน้า :  [1]  2  3    

แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายอุปถัมภ์ ไชยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
นายอดุลย์ นุแปงถา
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว อ.นาน้อย