Username : Password :
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน www.nanoilocal.com
 
หน้าแรก
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์เทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ผลงานเทศบาล
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขต
แผนยุทธศาสตร์
แผนสามปี
แผนชุมชน
ติดต่อ-สอบถาม
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
กองวิชาการและงานแผน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
[อ่านทั้งหมด]
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรกำลังพนักงาน 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561) (1 พ.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4 ธ.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ศักยภาพชุมชนบ้านนาราบ (9 เม.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณข้างบ้านนายประสิทธิ ณราช ถึงหน้าบ้านนายวิชาญ พลธนะ) หมู่ 3 ตำบลนานน้อย (22 ก.พ. 61)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูนาดง (บริเวณนานายน้อย เสนนะ) หมู่ 1 ตำบลนาน้อย (7 ม.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ต่อจาก คสล.เดิมถึงบริเวณบ้านนายนพดล พลโยธา) หมู่ 2 ตำบลนาน้อย (7 ม.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (บริเวณนาเบี้ย) หมู่ 1 ตำบลนาน้อย (7 ม.ค. 61)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู นาทุ่งร่องเงือก (7 ม.ค. 61)
[อ่านทั้งหมด]
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลนาน้อย จำนวน 3 โครงการ (18 ส.ค. 60)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ (8 พ.ย. 59)
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงเตาเผาศพเมรุบ้านนาราบ หมู่ 1 ตำบลนาน้อย (20 ก.ย. 59)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง (1 ก.ย. 59)
ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาน้อย ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จ (9 มี.ค. 59)
สอบราคาจ้างประกอบรถรางเพื่อใช้ในการบริการรับ-ส่ง จำนวน 1 คัน (1 ก.พ. 57)
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านนาราบ (15 ม.ค. 57)
[อ่านทั้งหมด]
หนูน้อยเกมส? (8 มี.ค. 62)
กองทุนหลักประกันสุขภาพโครงการการจัดทำแลงเรียนรู้ต้นแบบการผลิดผักปลอดสารพิษ (7 มี.ค. 62)
ผักปลอดสารพิษตามโครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ (7 มี.ค. 62)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (3 ม.ค. 62)
แนะนำผู้บริหารเทศบาล
นายอุปถัมภ์ ไชยมงคล
นายกเทศมนตรีตำบลนาน้อย
นายอดุลย์ นุแปงถา
ปลัดเทศบาลตำบลนาน้อย
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว อ.นาน้อย
counter